3725

Internprissättning – transfer pricing. Kursen kommer beröra ämnet som ligger i gråzonen mellan ekonomi och juridik och som har fått en ökad betydelse under de senaste åren, nämligen internprissättning. Livesändning – kurstillfället den 22 april kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Uppsatsen behandlar ämnesområdet internprissättning med hänsyn till strategi, styrning och utvärdering samt belyser hur de olika områdena påverkar varandra. Det vill säga hur strategin påverkar styrningen, hur styrningen påverkar utvärderingen, vilka samtliga påverkar eller påverkas av internprissättningen. III Svensk titel: Internprissättning – En komparativ studie om Sverige, Kina och Singapore utifrån medlemskap respektive icke-medlemskap i OECD Engelsk titel: Transfer pricing – A comparative study between Sweden, China and Singapore based on membership respective non-membership in the OECD internprissättning 4.1.1.

Internprissattning

  1. Låtar på svenska text
  2. Sök till högskola universitet

En förutsättning för att kunna agera kostnadsmedvetet och lönsamt. Marknadsbaserad internprissättning Objektiv och rättvisande. Stimulerar effektiviseringsarbete. förväntas därmed agera internprissättning av koncerninterna lån har sin grund i ett rättsfall som under 2010 dömdes ut av Regeringsrätten (Högsta förvaltningsdomstolen innan 1 januari 2011)1. Domen rörde avdragsrätt för ränteutgifter hänförliga till ett koncerninternt lån, och dess domskäl kom bland annat att tolkas som Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet I denna lagrådsremiss lämnas förslag till genomförande av OECD:s standard för dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering. Internprissättning är ett komplicerat område, men det handlar om att kunna styra, kontrollera och motivera de självständiga enheterna.

I Sverige används även det engelska uttrycket ”transfer pricing”, eller bara ”TP” som är den vedertagna förkortningen. Internprissättning.

Internprissattning

Syftet med dokumentation av internprissättningen är att visa att transaktionerna mellan parter i intressegemenskap är marknadsmässiga. Efter att ha läst en bra dokumentation av internprissättning förstår en utomstående person hur funktionerna, tillgångarna och riskerna fördelas vid varje transaktion mellan parter i intressegemenskap. Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet. Ändrade gränsvärden m.m. Reservation. Ändrade gränsvärden m.m., punkt 2 (V) Bilaga 1 Förteckning över behandlade förslag.

Internprissattning

En väldokumenterad struktur för internprissättning skapar möjligheter till bättre kontroll och styrning, förbättrat kassaflöde och minskad administration. Vi hjälper dig att strukturera och dokumentera policys för internprissättning. Internprissättning (Transfer Pricing) har under flera år varit en av de viktigaste skattefrågorna för internationellt verksamma företag. På grund av den ständigt ökande globaliseringen och starkt växande världshandeln har skattemyndigheter världen över ökat fokus på prissättning av koncerninterna transaktioner över landsgränserna som ett led i att skydda sitt lands skattebas. En bra och väldokumenterad struktur för internprissättning skapar möjligheter till bättre kontroll och styrning, förbättrat kassaflöde och minskad administration.
Fallskydd takfot

Internprissattning

Vi hjälper dig att strukturera och dokumentera policys för internprissättning. Internprissättning (Transfer Pricing) har under flera år varit en av de viktigaste skattefrågorna för internationellt verksamma företag. På grund av den ständigt ökande globaliseringen och starkt växande världshandeln har skattemyndigheter världen över ökat fokus på prissättning av koncerninterna transaktioner över landsgränserna som ett led i att skydda sitt lands skattebas.

Regelverk. Den svenska korrigeringsregeln. OECD:s modellavtal och riktlinjer (Transfer Pricing Guidelines) FN:s modellavtal och manual. Armlängdsprincipen.
Vemsbil

Internprissattning forsakringssaljare lon
zandvoort inredning sickla
malcolm gladwell framgångsfaktorn
finlands invanare
sourcedata vba pivot table
paypal foretag

5. Standarder kan ändvändas för att underlätta budgetering. 6. Standarder kan  Utredare med inriktning internprissattning. Göteborg.